Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

1. Úvod

Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy“ mě přivedla situace, se kterou jsem se setkala ve své rodině. Jeden můj příbuzný má na 1. stupni ZŠ problémy v matematice, přestože jeho rozumové předpoklady jsou průměrné. Je např. výborný v práci s počítačem. Velmi dobrý prospěch má i z ostatních předmětů. Rčení, že prostě není na matematiku, mě neuspokojilo. Rozhodla jsem se proto zjistit více o poruchách učení v matematice, jak tyto poruchy poznat a hlavně, jak tyto poruchy napravovat. O poruchách učení v českém jazyce se dnes běžně ve společnosti mluví, existuje o nich mnoho knih, také jsme se o nich učili ve speciální pedagogice. Ale o poruchách učení v matematice stále neexistuje dostatek běžně dostupných informací. Chtěla jsem tedy zjistit o této problematice více. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila následující úkoly:


1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací