Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

9. Počítání s jednotkami

Jednotky měr a jejich převody přinášejí dětem další problémy. Příčiny těchto problémů mohou souviset s poruchou prostorového vnímání a prostorové orientace.
Poruchy:Možnosti nápravy:
  1. Děti musí mít správnou představu o jednotkách měr. Tuto představu si vytvářejí jednak na měřidlech, jednak na určitých objektech, včetně částí svého těla.
  2. Děti by měly vycházet z konkrétní manipulativní činnosti, měřit různé předměty a vyjadřovat jejich rozměry v různých jednotkách. (Např. měřit výšku spolužáka, délku a šířku třídy, vážit suroviny doma při pečení apod.)
  3. Procvičujeme odhady kolik co měří, váží, jakou délku asi má cesta dítěte do školy. Odhadujeme vzdálenost různých vyznačených bodů v okolí dítěte, výšky význačných budov, šířku silnice, řeky, rozlohy hřišť pro různé sporty, zahrad, polí, rybníků, lesů atd. Odhady konfrontujeme se skutečností.
  4. Na základě manipulativní činnosti a na základě představy získané měřením a vyjadřováním téže délky v různých jednotkách se postupně přechází k převodům jednotek. Pro dítě je nezbytné zvládnout násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000, 10 000 atd., souvislost se zvětšováním a zmenšováním čísla.
  5. Každé dítě má svůj mechanismus, kterým převody jednotek zvládá. Odhalit ho však nebývá snadné.

1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací