Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

10. Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápání základních geometrických pojmů


Rozvoj geometrické a prostorové představivosti vyžaduje dostatek podnětů k činnostem, ve kterých je zapojeno co nejvíce smyslů. Jsou to např. úlohy vyžadující diferenciaci tvarů, orientaci v rovině, skládání, kreslení, doplňování, stavby z krychlí nebo dalších těles, práce se sítěmi těles, využívání symetrií apod.
Porucha:

Dítě má problémy s orientací v prostoru.

Možnosti nápravy:

Prostorovou orientaci můžeme nacvičovat pomocí různých konstruktivních her.
Např. Dítěti ukazujeme obrázky a ptáme se, co je nahoře, dole, vpravo, uprostřed, vpředu, vzadu apod. Ptáme se na vztahy mezi předměty na obrázku, na vzájemné umístění předmětů.
Dítě pošleme na chvíli za dveře. Zatím schováme ve třídě poklad (bonbon). Dítě zavoláme zpět do třídy a dáváme mu povely, kterým směrem se má pohybovat (např. dva kroky rovně, krok vlevo, tři kroky vpravo apod.). Takto ho nasměrujeme až k pokladu.
Porucha:

Dítě si pod rovinnými geometrickými útvary představí pouze jejich hranici.


Možnosti nápravy:
Necháme dítě vystřihovat geometrické útvary z  papíru, vybarvovat je.

1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací