Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

14. ZÁVĚR

Cílem diplomové práce bylo získat co nejvíce informací o poruchách učení v matematice. Touto problematikou jsem se zabývala v úvodní teoretické části. Pokusila jsem se zde za pomoci odborné literatury definovat všechny typy poruch, které se u dětí mohou v matematice vyskytovat. V teoreticko praktické části jsem uvedla konkrétní poruchy a provedla jejich dělení z hlediska matematického obsahu. Za každou zmíněnou poruchou následují možnosti její nápravy. Jedná se o zajímavé metody, které mohou být využity i při běžných hodinách matematiky. Podávají užitečné návody a další způsoby, jak co nejnázorněji přiblížit dětem matematické pojmy a principy matematických operací. Na základě vyhodnocených dotazníků vyplněných na jedenácti základních školách jsem si potvrdila svůj předpoklad, že učitelé stále ještě nemají dostatek materiálů k nápravě poruch učení v matematice. Nejde jen o učitele na prvním stupni, ale i někteří výchovní poradci a učitelé druhého stupně základních škol jsou si vědomi velkých nedostatků v této oblasti. Proto jsem se snažila shromáždit co nejvíce pomůcek a metod pro nápravu poruch učení v matematice a pojala svoji práci jako možnou užitečnou příručku všem učitelům matematiky, ale i rodičům dětí vyžadujících speciální péči. Každou chvilku svého volného času jsem věnovala vymýšlení, shánění, vyhledávání na internetových stránkách a výrobě rozmanitých učebních pomůcek. Navštívila jsem např. knižní veletrh v Praze, na kterém vystavovala mnohá pedagogická nakladatelství a kde jsem čerpala inspiraci. Požádala jsem firmu vydávající počítačové výukové programy o zapůjčení CD ROM. Další pomůcky jsem objevila náhodně při návštěvě knihkupectví a papírnictví v Praze. Veškeré shromážděné pomůcky a náměty k jejich využití jsem představila v praktické části práce. Nakonec jsem vyrobené či jinak získané pomůcky vyzkoušela v praxi při práci s konkrétními dětmi, abych se přesvědčila o jejich užitečnosti. Jsem si jista, že jejich používání je pro děti zábavné a hlavně prospěšné. I po odevzdání diplomové práce budu dále pátrat po dalších dobrých nápadech, které by se daly využít pro nápravu poruch učení v matematice. Byla bych ráda, kdyby moje práce byla přínosem nejen pro mně v budoucí praxi, ale pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají a aby přispěla ke zkvalitnění a zpestření výuky dyskalkulických žáků ve školách i v rodinách.


1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací