Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

15. CITACE


  1. Novák, J.: Dyskalkulie Specifické poruchy počítání. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2000, s. 7

  1. Novák, J.: Dyskalkulie Specifické poruchy počítání. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2000, s. 8

1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací