Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

16. Seznam použité literatury a zdrojů informací

Blažková, R.; Matoušková, K.; Vaňurová, M.; Blažek, M.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Paido, Brno 2000

 1. Daňková, H. a kol.: CD ROM Chytré dítě Hry pro rozvoj mylšení a řeči. Multimedia ART, Praha

 1. Daňková, H.: CD ROM Chytré dítě Matematika 1. Multimedia ART, Praha

 1. Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů sada příloh k učebnici matematiky pro 1. ročník. Prometheus, Praha 1996

 1. Internetové stránky: www.pachner.cz, www.jablko.cz

 1. Jandová, L.: Počítačová výuka Zásady tvorby výukových programů. ZČU Plzeň 1995

 1. Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování Sborník 2000. Portál, Praha 2000

 1. Němeček, M. a kol.: Stručný slovník didaktické techniky a učebních pomůcek. SPN, Praha 1985

 1. Novák, J.: Dyskalkulie Specifické poruchy počítání Metodika rozvíjení početních dovedností s přílohou Pracovní listy. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2000

 1. Papírové peníze. Fortuna, Praha 1995

 1. Počítej a hrej (obrázkové domino). Studio 1 + 1

 1. Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál, Praha 1998

1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací