Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

5. Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

Reedukace“je označení takových speciálně pedagogických metod, které rozvíjejí nebo upravují porušené funkce a činnosti. „Kompenzací“rozumíme vypracování a zdokonalování náhradních mechanismů z pozice nenarušených mechanismů, které využíváme k dosažení potřebných vědomostí a dovedností.
Vývojová dyskalkulie jako porucha matematických schopností svým charakterem spadá do oblasti medicínské, svými projevy do oblasti psychologické, pedagogické a sociální, a tudíž i v korekci by mělo být s ohledem na každý jednotlivý případ k těmto skutečnostem přihlíženo. Pomoc takto problémovým žákům lze tedy spatřovat v následujících přístupech, které se z části kombinují.
Medicínský přístup k dětem s vývojovými poruchami učení je častý v případě, že se dostávají do všeobecné pediatrické, neurologické či dokonce psychiatrické péče. Při ovlivňování školní úspěšnosti u žáků s vývojovými poruchami učení a v kombinaci s poruchami pozornosti a hyperkinetickým syndromem už byly dosaženy pozitivní léčebné účinky při tlumení zvýšeného psychického a psychomotorického neklidu, aniž by docházelo k celkovému utlumení dítěte. Avšak ani nejúčinnější lék nemůže zlepšit čtení, psaní nebo počítání. Nenahraditelná je pomoc rodičů, psychologů, speciálních pedagogů nebo psychoterapeutů a jejich vzájemná součinnost.
Klinicko-psychologické přístupy jsou dostupné k užívání psychologům, speciálním pedagogům, lékařům nebo i jiným zainteresovaným odborníkům. Cílem této pomoci je kompenzace dysfunkcí pomocí rozvíjení náhradních a lépe rozvinutých funkcí. Dále pak na dosažení alespoň částečně rovnoměrné struktury psychických funkcí, na kterých spočívá počítání, čtení nebo psaní, a tím i zlepšení celkových předpokladů pro zvládnutí výuky ve škole. Rozvíjí tedy schopnosti prostřednictvím podněcování náhradních mozkových mechanismů. Na těchto myšlenkách jsou budovány současné neuropsychologicky orientované přístupy ke korekci (nápravy, zlepšení obtíží) vývojových poruch učení.
Speciálně pedagogické přístupy jsou uplatňovány především v pedagogickém procesu výuky ve škole, případně ve specializovaných třídách. Umožňují sladění pedagogických metod se specifickými požadavky žáků s vývojovými poruchami učení. Kladou vysoké požadavky na osobnostní i odborné kvality takových učitelů. Při individuálně prováděné korekci je nutné vycházet z dobrých znalostí základů psychologie a patopsychologie matematických schopností. Nelze totiž v praxi zaměňovat metody reedukace a kompenzace s prostým doučováním. Doučování je zaměřeno na doplňování nebo upevňování vědomostí a dovedností a samo nemůže obtíže při vývojových poruchách učení účinněji zmírňovat.


1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací