Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

6. Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

Pro správný postup při práci s žákem s poruchami matematických schopností je důležité poznání projevů obtíží žáka při výuce, ale především odhalení mechanismů, které ke vzniku poruchy vedly. To nám dává základ pro cíleně zaměřený, konkrétní a strukturovaný obsah individuální práce. Zvláštní zřetel je třeba brát na rozložení schopností dítěti, a to jak schopností dobře až nadprůměrně rozvinutých, tak i schopností snížených a narušených. Dále je nutné akceptovat i míru vyspělosti, na níž se dítě ve svém vývoji schopností právě nachází. Takové poznání umožní v korekci co nejpřirozenější napojení pomoci tam, kde ji dítě potřebuje.
Příznivá pracovní atmosféra je při korekci obtíží nutným předpokladem dlouhodobé spolupráce. Měla by vycházet z dobrého seznámení rodičů s povahou obtíží jejich dítěte, se záměry i možnostmi korekce, z ujasnění si vzájemné úlohy rodičů v přímé dlouhodobé pomoci dítěti, terapeuta i učitele ve škole. K vytvoření příznivé atmosféry může velmi účinně napomoci škola vytvářením přiměřených nároků na žáka a správného klimatu ve třídě. Komplexnost korektivního působení na dyskalkulického žáka znamená zapojit i několik odborných složek, např. psychologa, speciálního pedagoga ap., a podle toho také upravit režim práce s dítětem. Účelný výběr metod a cvičení je dalším hlediskem, které podstatnou měrou ovlivňuje efekt korekce dyskalkulických obtíží. Vysoká profesionalita terapeuta Účelný výběr metod a cvičení může vést k úspěchům jen za předpokladu vysoké profesionality terapeuta v oblasti neuropsychologické a pedagogické. Mechanické nebo jen nahodilé používání metod bez zřetele na diagnostické závěry a další charakteristické zvláštnosti dítěte nepřináší očekávaný efekt.Korekce matematických schopností vyžaduje dlouhodobou a systematickou práci všech zaangažovaných osob. S tím úzce souvisí otázka pohledu do budoucnosti dítěte, otázka účinnosti korekce. Faktory ovlivňující efekt odborné pomoci dítěti jsou: včasnost odhalení poruchy, rozumové předpoklady dítěte, rodinné zázemí, školní prostředí, osobnostní rysy dítěte i organizační možnosti zajišťování odborné pomoci.


1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací