Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

8. Používání závorek

 

Porucha:

Dítě provede početní výkon v závorce nejdříve a zapomene na další operace.

Např. 50 (30 10) = 20

Možnosti nápravy:
Výsledek operace v závorce zapíšeme nad nebo pod závorku. Postup provádění operací znázorníme graficky, např. pomocí stromu:


70 (30 10)


20

50


Porucha:

Dítě nerespektuje přednost operací násobení nebo dělení před sčítáním a odčítáním.

Např. 7 + 2 . 6 Počítá: 7 + 2 = 9, 9 . 6 = 54Možnosti nápravy:

Než se dítě naučí respektovat prioritu násobení a dělení, můžeme používat závorky. Neustále upozorňujeme na přednost operací násobení nebo dělení před sčítáním nebo odčítáním a na možnosti vynechání závorek. Postup výpočtu znázorníme graficky, např. pomocí stromu:

5 + 2 . 6

12

17


1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací