Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

 

8. Slovní úlohy


Řešení slovních úloh je pro děti s poruchami učení velmi náročné, neboť vyžaduje uvědomělé pochopení textu úlohy a aktivní pochopení operace, která vede k řešení slovní úlohy. Při řešení slovních úloh nejde jen o získání výsledku, ale mnohem důležitější je nalezení správné cesty, kterou se dítě k výsledku dostane.

Poruchy:

Řešení slovních úloh může být pro děti s poruchami učení problematické z těchto důvodů:
  1. Pokud má dítě problémy s dyslexií, neumí si přečíst s porozuměním text slovní úlohy a nepostihne ani význam, ani matematickou stránku úlohy.
  2. Pokud má dítě problémy s dysgrafií, dělá mu problémy zapsat zadání úlohy a příkladu pro výpočet.
  3. Pokud se u dítěte vyskytuje ideognostická dyskalkulie, není schopno postihnout vztahy mezi veličinami zadanými ve slovní úloze a mezi veličinami hledanými.

Děti zpravidla snadněji zvládnou jednoduché slovní úlohy, ve kterých ze dvou zadaných čísel počítají třetí, avšak potíže jim dělají složené slovní úlohy s více operacemi. Děti často místo uvědomělého rozboru úlohy usuzují na použití příslušných operací velmi zajímavými způsoby. Např.:

„ Když je zadání krátké, sčítám, když je dlouhé, odčítám.“„Vyzkouším všechny operace, jedna třeba vyjde.“„Podívám se na výsledek a potom uhodnu, co s tím.“„Zapíšu si všechna čísla, která jsou v zadání, a pak mezi ně vložím nějaká znaménka.“

Možnosti nápravy:
Aby děti zvládly řešení složených slovních úloh, musí se naučit uvědoměle a s pochopením řešit slovní úlohy jednoduché, tj. slovní úlohy, ve kterých se vyskytuje jedna operace.
Žákům, kteří mají problémy s dyslexií, může učitel pomoci přečtením zadání úlohy. Zadání lze také např. namluvit na magnetofonovou kazetu. Dítě si je pak může pustit v přenosném přehrávači (walkmanovi), aniž by rušilo třídu. Také můžeme dítěti předložit zjednodušené zadání úlohy pouze s nezbytnými údaji.
U žáků s dysgrafií využíváme častěji grafických znázornění a obrázků než slovního zápisu. Další možností je poskytnout jim předtištěný (předepsaný) zápis úlohy, kam děti doplňují pouze číselné údaje. To samé platí pro odpověď.
Při řešení slovních úloh je nezbytné respektovat určitý postup, který dětem napomůže v orientaci ve slovních úlohách.

  1. Provedeme rozbor slovní úlohy. Přitom je vhodné postupovat od otázky: Co máme vypočítat? Co je zadáno? Které údaje potřebujeme k odpovědi na otázku?
  2. Úlohu graficky znázorníme.
  3. Zdůrazníme volbu početní operace a zdůvodníme, proč volíme právě tuto operaci.
  4. Zapíšeme příklad.
  5. Příklad vypočítáme.
  6. Provedeme zkoušku správnosti.
  7. Vyslovíme nebo zapíšeme odpověď.

 

Slovní úlohy by měly být pro děti přitažlivé svými náměty. Měly by obsahovat činnosti dětem blízké, mohou vycházet z reality, mohou se dramatizovat apod. Děti si mohou slovní úlohy vytvářet samy.


1. Úvod
2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

4 Diagnostika dyskalkulie
5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

8 Slovní úlohy
9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice
14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací