Co nemá mobil v návodu.

zajim_techn_6_2.jpg (13546 bytes)
Státní telefon.
Telefony zařizuje výlučně poštovská a telegrafní správa. Státní telegrafický úřad, k němuž připojen je jeden nebo více telefonických vedení, nazývá se "centrálkou". Podle potřeby se státním telegrafickým úřadem spojeny jsou také "veřejné hovorny" pomocí zvláštních drátů. Hovorny tyto, nazývají se c.k. telefonická stanice. Centrálky jsou také vždy veřejnými hovornami. Hovoren těchto používati lze při místních rozmluvách, platí se za tři minuty dvacet haléřů. Zaplacením trojnásobného poplatku jsou připuštěny hovory nutné, které mají přednost před všemi ostatními. Další tři minuty může mluvčí hovořiti za opětovný poplatek, dále však může mluviti jen tehdy, není-li zde jiného uchazeče.

Návod o používání telefonických přístrojů. Nové předpisy o manipulaci, které nabyly platnosti dne 16.srpna 1899, ustanovují:

zajim_techn_6_1.jpg (12305 bytes)
1.
Přeje-li si některý účastník hovořiti, zavolá telefonickou centrálu, k níž jest připojen a to jediným silným zvoněním - otočí třikráte klikou, umístěnou na pravé straně přístroje. Účastník položí hned na to, obě sluchátka k uchu. Telefonická centrála ozve se slovem :"Haló", načež účastník se hlásí slovy: "Haló! zde číslo ...., přeji si číslo .....(Pouhé udání jména telefonního účastníka nepostačuje!) centrála odvětí pro kontrolu: "Dobře, číslo , hned. " Jest nezbytno, aby účastník tak dlouho naslouchal, až se ohlásá žádaná stanice aneb spolupůsobící centrála.

2.
Telefonická centrála vyrozumí volaného abonenta zazvoněním. Jakmile zazvoní, požádaný účastník přiloží ihned obě sluchátka k uchu a hlásí se slovy: "Haló, zde N.N. Kdo tam?"

3. Když rozmluva jest dokončena, což se oznámí slovem -konec- , musí se levé sluchátko (po případě obě sluchátka) opět zavěsiti a oba hovořící dají konečné znamení jediným delším a silnějším zazvoněním. Přesné zachování tohoto předpisu jest pro řádné upotřebení telefonu podmínkou nezbytnou.
Přeje-li si kdo, skončiv rozmluvu, spojení jiné, sluší se rovněž dáti nejdříve odzvoňovací znamení a pak, nikoliv však před uplynutím jedné minuty, volati znova telefonickou centrálu.

Podávání a odevzdávání telegramů ve vlaku.

Ve vlaku, ke kterému jest připojen poštovní vůz, možno podati telegram. Velká novinka, za kterou  se vděčí vlakové poště:
Telegram buď odevzdá se poštovnímu úředníku, v poštovním voze službu konajícímu, nebo opatřený příslušnými známkami, vhodí se do schránky pro psaní, která v každém poštovním voze jest umístěna.
Poštovní úředník odevzdá pak telegram v nejbližší stanici k odtelegrafování.
Pro obchodníky a cestující, kteří začasto v poslední chvíli musí činiti své dispozice, má zařízení toto velkou cenu.

Právě tak cenné jest zařízení, že můžeme poslati telegrafickou zprávu za někým, kdo odcestoval, a o němž známo, ve kterém vlaku se nachází. Například odejel by někdo státní drahou železniční z Prahy přes Brno do Vídně. Chceme-li mu telegraficky něco telegraficky sděliti, napíšeme telegram, který adresujeme: Pan N.N. v rychlovlaku číslo ...., Brno, dodatečně Vídeň. Dojde-li telegram do Brna dříve, než vlak s adresátem, má některý zřízenec brněnský telegram vzíti a vyvoláváním jména ve vlaku adresáte najíti a telegram mu odevzdati.
Nezastihne-li telegram vlak a adresáte v Brně, zašle se za ním na druhé místo určení do Vídně. A tato doprava telegramů obstarává se za nepatrný doplatek k obyčejnému poplatku telegrafnímu.