POLICIE - ČETNICTVO

Z dobového tisku.
Policii obstarávají okresní hejtmanství pomocí c. k. četnictva jakožto část politické správy, pokud nenáleží jakožto policie místní dle zřízení obecního v samosprávný obor působnosti obcí.

Četník
Zajim_udalo_5_1.jpg (6111 bytes)Četnictvo - původně ve Francii ozbrojený lid (gensd'armes = žándarm), který měl pořádek veřejné bezpečnosti uvnitř země udržovati - zřízeno bylo v Rakousku za Bachovské politické reakce, aby pomáhalo absolutismu tehdejší vlády.

V r. 1850-60 bylo četnictvo postrachem nejen zločinců, ale také hrůzou a nesnesitelnou obtíží mírumilovného občanstva, neboť bylo oprávněno bez rozkazu soudního vstupovati v domy soukromé, zatýkati lidi jim podezřelé, tajně udávati občanstvo, ano i úřednictvo a důstojnictvo. V jediném desetiletí pohltilo toto policejní ústrojenstvo více než 100 mil. zl.
R. 1867 proměněny pluky četnické na 14 zemských velitelství četnických. Pokud jde o službu bezpečnostní, jest četnictvo podřízeno zemským a okres. c. k. politickým úřadům. Kromě politických úřadův a kromě vojenského představenstva (ministerstvo zemské obrany) nejsou četníci podřízeni žádnému jinému úřadu.

Při každém služebním vystoupení má užiti četník slov: "Ve jménu zákona", a sice v jazyku zajim_udalo_5_2.jpg (4892 bytes)zemském, a jest každý, i ten, kdo vojenským soudům podléhá, v takovém případě povinen ho uposlechnouti; ovšem smí sobě potom stěžovati. Konaje službu, má četník všechna práva vojenské i civilní stráže, pročež se násilné protivení se úřednímu výkonu jeho nebo urážka jeho samého tresce.

Četník ve službě smí užiti zbraně za těchto podmínek:
1.V případě nutné sebeobrany aneb k odvrácení skutkového, život jiných osob ohrožujícího útoku,
2.Když kladou se mu překážky ve vykonávání služby,
3.Když stíhá uprchlíka a jiného prostředku po ruce není.V každém sídle zemského úřadu politického (místodržitelstva nebo zem. vlády jako ve Slezsku) jest zemské velitelství, v jehož čele stojí štábní nebo vyšší důstojník. Dle rozsahu obvodu roztříděna jsou velitelstva ve více či méně oddělení, na př. Čechy v 17, Morava v 8, Slezsko ve 2 oddělení s důstojníkem v čele; v sídle okresního hejtmanství jest okresní četnické velitelstvo se strážmistrem v čele, mužstvo pak rozloženo po četnických stanicích po 1- 4 mužích.
Četnictvo se doplňuje vstupováním mravně zachovalých, svobodných dobrovolníků po odbytné službě vojenské.
Mužstvo do četnictva vstoupivší musí se zavázati ku 4leté službě.
Nově přijatý četník musí nejprve vstoupiti do zvláštní četnické školy, kde dostane se mu theoretického výcviku, načež na zkoušku přikáže se na některou četnickou stanici k službě praktické, a teprve když v této se osvědčí, je trvale přijat.